Category Archives: ရာမာဥ္(Ramarn)

ရမ်ာင္-2011

ရမ်ာင္-2011 ဒေယွ္-ရာမာဥ္(Ramarn) ၁.အေရ၀္မန္လမ်ဳီမန္ ၂.ဗီုဒးစိုတ္ ၃.ဍာ္ရမတ္ဓဇူႏူမတ္ေကာ ၄.ဒးဒုင္ ၅.ေဒ၀ီနန္ ၆.ကႜဳိဟ္စိုတ္ဟြံမာန္ ၇.မႝိဟ္ခိုဟ္မြဲ ၈.ပေရာဆာန္ဟီုဗုီမန္ ၉.သၞဴဂေစံလၱဴမုကၡ၀ါ ၁၀.ပၞိက္ရန္တၞံတၝဲဏံ ၁၁.စွ္လၝီဠက္ကုိ႗္ ၁၂.၀င္အတိတ္

Share
Posted in ရာမာဥ္(Ramarn) | Leave a comment

ပရင္တဲေလာက(Parangtoiloka)

ပရင္တဲေလာက(Parangtoiloka) ဒေယွ္-ရာမာဥ္(Ramarn) ၁.ေဗွ္တီေကတ္ညိ ၂.ပရင္တဲေလာက ၃.ဘ၀ဂတကုဪဂြံဆုဪပႜန္ ၄.I Love You ၅.ရူပါထ၀္ ၆.ဘ၀အဲေဗွ္မြဲရ ၇.သၻင္တၝဲေကာန္ဂကူ ၈.ေခတ္မိႝဟ္ၾတံဳေအာန္ ၉.ဒးဒုင္မံင္ေဏာင္ ၁၀.ေမတၱာဗလိုက္ ၁၁.ေ၀င္ပေရံလၸဒုင္ခ်ိဳတ္ ၁၂.ဒးေဟာံျဗမ္အာေမတၱာပဦု

Share
Posted in ရာမာဥ္(Ramarn) | 1 Comment

မဟူရာမန္(MahuRamon)

မဟူရာမန္(MahuRamon) ဒေယွ္- ရာမာဥ္(Ramarn) ၁.တၝဲခ်ိဳတ္ဟၞဲ ၂.သတိၱဗီုညး ၃.၀ိုတ္ဟြံမာန္ ၄.အေခါင္ဟၞဲ ၅.ဗွ္မြဲဓ၀္ဟြံေသင္ ၆.တၝဲအနာဂတ္မြဲ ၇.ကုဪတီမံင္ ၈.မဟူရာမန္ ၉.ႏြံပၞိက္ဂိႜဳင္အိုတ္ ၁၀.ျဇဟတ္ ၁၁.ဏို၀္ ၁၂.သြက္ရဲတံနနန္ ၁၃.ေပႝာ္ ၁၄.အေခါင္

Share
Posted in ရာမာဥ္(Ramarn) | Leave a comment

ဘ၀ဏံ(BaWoNoe)

ဘ၀ဏံ(BaWoNoe) ဒေယွ္- ရာမာဥ္(Ramarn) ၁.Track 01 ၂.Track 02 ၃.Track 03 ၄.Track 04 ၅.Track 05 ၆.Track 06 ၇.Track 07 ၈.Track 08 ၉.Track 09 ၁၀.Track 10 ၁၁.Track 11 ၁၂.Track 12 ၁၃.Track 13

Share
Posted in ရာမာဥ္(Ramarn) | Tagged | Leave a comment