Category Archives: ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw)

ျဇဟာန္ႏူေဍာတ္ေဍာတ္

ျဇဟာန္ႏူေဍာတ္ေဍာတ္ ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္+ပၪၨ၀ှ

Share
Posted in ပဥၥ၀ှ(PonJaWi), ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) | Tagged , | Leave a comment

တၝဲဏံတၝဲပုဦမန္(TaGulNokTaGulPoMon)

တၝဲဏံတၝဲပုဦမန္(TaGulNokTaGulPoMon) ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw)&ပဥၥ၀ှ(PonJaWi) ၁.ဖန္ကုဪေဏါင္ ၂.ဆာန္ဟြံယအ္ပုဟ္ ၃.ဟြံေတၞင္ ၄.မႝိဟ္သစၥဟၞဲ ၅.တၝဲဏံတၝဲပုဦမန္ ၆.ေကႅင္ဗွ္မံင္သႝာ ၇.ဟိုတ္ႏူၾသန္ ၈. ပၠၜစကၡဴ ၉.၀ိတ္ပက္ဗက္ဒးေဏါင္ ၁၀.ေျပမံင္စိုတ္ရ ၁၁.အာဍဳင္သြ၀္စိုအ္ ၁၂.ပ်ဲ ၁၃.သႜးမံင္အေခါင္ရ

Share
Posted in ပဥၥ၀ှ(PonJaWi), ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) | Leave a comment

မိတ္ဂြံဆာန္ယ်(MokeGaeChanYa)

မိတ္ဂြံဆာန္ယ်(MokeGaeChanYa) ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) ၁.မိတ္ဂြံဆာန္ယ် ၂.ေဗွ္ကႅင္ဟြံေစွ္ရဟာ ၃.ဆာန္ေဏာင္မြဲအသိင္ ၄.ေကာန္၀ုတ္သၞိင္ၿဗဲ ၅.ေဗွ္ရမႝိဟ္ပလီု ၆.ယ၀္ေဗွ္ဟံြမြဲ ၇.ဒုင္တႜဳင္ေရွ္ေသွ္အလံမန္ ၈.ယွာလာလာ ၉.ေကာန္ရုပ္ထပ္ဘာတကၠသုဪ ၁၀.၀ုတ္တံဒးကအ္ ၁၁.ေဍာင္ပၠၜ ၁၂.ဗွ္သႝာကေ၀င္ ၁၃.ေကာစိုပ္ကႜဳင္ရဆာန္ ၁၄.ဆာန္ေတွ္ဒးဟီု

Share
Posted in ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) | Leave a comment

ၐိုတ္ေဍံဒွ္(PontetDoe)

ၐိုတ္ေဍံဒွ္(PontetDoe) ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) ၁.အာပးပး ၂.ပိဿက္စိုတ္ရဆာန္ ၐိုတ္ေဍံဒွ္ ၄.ဟုီအရ၀္ကုႝမတ္ ၅.ဍာ္ကအ္တိတ္ ၆.ဗၱံဂိတုတၞးစႏၵာ ၇.ကုႝေသာင္ညိဆာန္ ၈.ဆာန္အဲေသွ္မံင္ဏီ ၉.မဿိဟ္ျဗဵ ၁၀လၛပဿတ္ေၾတံ ၁၁.Brake ခဠဳတ္ ၁၂.႓ိုန္ေဍံဒွ္ ၁၃.စိုတ္ဓါတ္သဿာဂ႘တ ၁၄.ပညာသြက္ဆာန္ၿဂိဳဟ္ကၱာန္သြက္ေကာ ၁၅.အခိုက္ကှာကြာန္ပု႙မန္

Share
Posted in ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) | Tagged | Leave a comment