Category Archives: စရာဲ(JaRai)

စရာဲ(JaRai)

စရာဲ(JaRai) တီယဿဳကဝးဏံမၢး သၸဂုဏ္တုဲ လဵကုႝမြဲဝါအိုတ္ညိ

Share
Posted in စရာဲ(JaRai) | Tagged | 1 Comment

ဂႜာဲမံင္ကေ၀င္

ဂႜာဲမံင္ကေ၀င္ ဒေယွ္-စရာဲ(JaRai)

Share
Posted in စရာဲ(JaRai) | Tagged , | Leave a comment