ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္

Share
Posted in Uncategorized | 2 Comments

ဆာန္တုပ္ပံင္တုပ္

ဆာန္တုပ္ပံင္တုပ္
ဒေယွ္- ( Rကာၾသန္ + မဥၨဴ )

Share
Posted in မဥၨဴ (Mon Ju), အာကာၾသန္(Akarsoong) | Tagged , , | Leave a comment

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း (Eain Mat Myar Swar Tine)

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း
ေတးဆို-ေဒတာ

Share
Posted in ေဒတာ(DaTa) | Tagged | Leave a comment

ဂၜဵဗ်ဳ

ဂၜဵဗ်ဳ
ဒေယ္ွ အာကာဟံင္

 

 

Share
Posted in အာကာဟံင္ | Leave a comment

ဘိုင္မင္မြဲမန္

ကဝးဒြက္ ဘိုင္မင္မြဲမန္
ဒေယ္ွ သာင္ဝဏ္ ေပင္ဇ႘

Share
Posted in သာင္၀ဏ္ (Sai Won), ေပင္ဇ႘ | Leave a comment