နဲဂြံ Downlaod ဒြက္နူ ႐ိုဟ္ကှက္

Share
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္

Share
Posted in Uncategorized | 5 Comments

ကၬဟ္လၸကုဪခ်ိဳတ္+ဂ်ဳိင္ကုဪအဓိပၸါယ္ – ဒြက္ရုဲစွ္

ကၬဟ္လၸကုဪခ်ိဳတ္+ဂ်ဳိင္ကုဪအဓိပၸါယ္ – ဒြက္ရုဲစွ္
ဒေယွ္-ဂေကာံ(ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္)

Share
Posted in ဂေကာံ(GaKoon), ဂျမင္ၐိုပ္ပဝ္ | Tagged | Leave a comment

ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္-ကၬဟ္လၸကုဪခ်ိဳတ္

ကြးဒြက္- ကၬဟ္လၸကုဪခ်ိဳတ္
ဒေယွ္-ဂေကာံ(ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္)

Share
Posted in ဂေကာံ(GaKoon), ဂျမင္ၐိုပ္ပဝ္ | Tagged | Leave a comment

ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္-ဂ်ိဳင္ကုဪအဓိပၸါယ္

ကြးဒြက္- ဂ်ိဳင္ကုဪအဓိပၸါယ္
ဒေယွ္-ဂေကာံ(ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္)

Share
Posted in ဂေကာံ(GaKoon), ဂျမင္ၐိုပ္ပဝ္ | Tagged | Leave a comment

ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္-ဆီပဠက္ဒက္ပၱန္ဍဳင္

ကြးဒြက္- ဆီပဠက္ဒက္ပၱန္ဍဳင္
ဒေယွ္-ဂေကာံ(ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္)

Share
Posted in ဂေကာံ(GaKoon), ဂျမင္ၐိုပ္ပဝ္ | Tagged | Leave a comment

ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္-ဒး

ကြးဒြက္- ဒး
ဒေယွ္-ဂေကာံ(ဂၿမၜ႓ိုပ္ပ၀္)

Share
Posted in ဂေကာံ(GaKoon), ဂျမင္ၐိုပ္ပဝ္ | Tagged | Leave a comment