ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္

Share
Posted in Uncategorized | 2 Comments

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း (Eain Mat Myar Swar Tine)

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း
ေတးဆို-ေဒတာ

Share
Posted in ေဒတာ(DaTa) | Tagged | Leave a comment

ဂၜဵဗ်ဳ

ဂၜဵဗ်ဳ
ဒေယ္ွ အာကာဟံင္

 

 

Share
Posted in အာကာဟံင္ | Leave a comment

ဘိုင္မင္မြဲမန္

ကဝးဒြက္ ဘိုင္မင္မြဲမန္
ဒေယ္ွ သာင္ဝဏ္ ေပင္ဇ႘

Share
Posted in သာင္၀ဏ္ (Sai Won), ေပင္ဇ႘ | Leave a comment

ဂၜံင္

ကဝးဒြက္ ဂၜံင္

ဒေယ္ွ ပိယ

Share
Posted in ပိယ(Poeya) | Tagged , , | 1 Comment