ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္

Share
Posted in Uncategorized | 2 Comments

သၾကၤာန္သှာံတဿိ

သၾကၤာန္သှာံတဿိ
ဒေယွ္-ဂေကာံ(GaKoon)

 

 

 

Share
Posted in ဂေကာံ(GaKoon), ဒြက္အတးဂမၜဳိင္ | Tagged , | Leave a comment

အတးဍဳင္မန္

အတးဍဳင္မန္
ဒေယွ္- ဂေကာံ(GaKoon)

Share
Posted in ဂေကာံ(GaKoon), ဒြက္အတးဂမၜဳိင္ | Tagged , | Leave a comment

မိအတးကုႝမာံသၾကၤာန္(MiAtaKolMarnSanKran)

မိအတးကုႝမာံသၾကၤာန္(MiAtaKolMarnSanKran)
ဒေယွ္-ဆဒၵန္(SotDoon)

 

Share
Posted in ဆဒၵန္(SotDoon), ဒြက္အတးဂမၜဳိင္ | Tagged , , | Leave a comment

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း (Eain Mat Myar Swar Tine)

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း
ေတးဆို-ေဒတာ

Share
Posted in ေဒတာ(DaTa) | Tagged | Leave a comment

ဂၜဵဗ်ဳ

ဂၜဵဗ်ဳ
ဒေယ္ွ အာကာဟံင္

 

 

Share
Posted in အာကာဟံင္ | Leave a comment

ဘိုင္မင္မြဲမန္

ကဝးဒြက္ ဘိုင္မင္မြဲမန္
ဒေယ္ွ သာင္ဝဏ္ ေပင္ဇ႘

Share
Posted in သာင္၀ဏ္ (Sai Won), ေပင္ဇ႘ | Leave a comment

ဂၜံင္

ကဝးဒြက္ ဂၜံင္

ဒေယ္ွ ပိယ

Share
Posted in ပိယ(Poeya) | Tagged , , | 1 Comment