ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္

ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္
ဒေယွ္- ဂံင္ဆာန္ ဟံင္ဆာန္ အကးေပင္

 

 

 

 

Share
Posted in ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္

Share
Posted in Uncategorized | 2 Comments

ဂေကာံဂ႘တ MMB

ဂေကာံဂ႘တ MMB

ဒေယွ္ – MMB

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္

မတ္မှိက္ ( ဂေကာံ ကြာန္တံင္ပိုအ္ ဍဳင္ေသံ )

 

 

Share
Posted in MMB | Tagged , , , , , , | Leave a comment

လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္

လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္

( ၁ ) လေဝင္ဇာတ္  –  ဂၜံင္ေကၜံလတူဍာန္

( ၂  ) လေဝင္ဇာတ္ –  မှိဟ္ႏြံကုႝအဓိပၸါဲဟုီဂွ္

( ၃ ) လေဝင္ဇာတ္ –  ဒဒိုက္ဆာန္

( ၄ ) လေဝင္ဇာတ္ – ဝင္ပေရံလၸဒုင္ခ်ိဳတ္

( ၅ ) လေဝင္ဇာတ္ – အပါအဲ.  

( ၆ ) လေဝင္ဇာတ္ – ဓဝ္ဆာန္လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္

 

ဟိုတ္နူကုႝ File size ေဇှာ္အာတုဲပတိုန္လတူ Websit ပိုယ္ဏံဟြံဂြံရ ဟိုတ္ဂွ္ရ Link နူကုႝ Google Drive ေတံမြဲကဆံင္ ပၚပရအ္ဏာကုႝသဟာဲတအ္ရ

လေဝင္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ဝြံ သဟာဲ မာံမန္ရတ္ ( ကြာန္ဝါကုန္ ) ပလံင္ဗစိုပ္နင္ကုႝမဒွ္ရ

 

Share
Posted in ဂၜံင္ေကၜံလတူဍာန္, ဒဒိုက္ဆာန္, ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္, မှိဟ္ႏြံကုႝအဓိပၸါဲဟုီဂွ္, လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္ | Tagged | Leave a comment

တိုင္ပဵၠနာဲ

ကဝးဒြက္ တိုင္ပဵၠနာဲ

ဒေယ္ွ – ဆႏၵ

 

 

Share
Posted in ဆႏၵ (Chon Da) | Tagged , , | Leave a comment

ကံဟာ

ကံဟာ
ဒေယွ္-မဥ္ဂမၻ႘

ဂလာန္တင္ဂုဏ္

ကဝးဒြက္ ကံဟာ ဏံ မာံည႘သာ ( နူဍဳင္ေသံ ) ပလံင္ဗစိုပ္ကုႝနင္မဒွ္ရ

 

Share
Posted in ဂမှၻဆာန္(GombeChan), မဥ္ဂမၻ႘ | Tagged | Comments Off on ကံဟာ

ျဗဵဓဝိင္သာ

ျဗဵဓဝိင္သာ

ဒေယွ္- ဂါရဝ

 

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္

မာံဝါရတ္ ( ကြာန္ ဝါကုန္ )

 

Share
Posted in ဂါရဝ | Tagged , , , | Leave a comment

ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္

စိုတ္တၜဆာန္ စ႘ဇန္တုဲ 

လေဝင္ဇာတ္

ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္ 

Share
Posted in ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္ | Tagged | Leave a comment

သံေယာဇိုန္

ကဝးဒြက္ သံေယာဇိုန္

ဒေယ္ွ လ႘ြညာဏ္ထဝ္

 

Share
Posted in လ႘ြညာဏ္ထဝ္ | Tagged | Leave a comment

ဂ႘တသူရိယဟံသာ

ဂ႘တသူရိယဟံသာ
ဒေယ္ွ ဂေကာံ

Share
Posted in Group, ဂေကာံ(GaKoon), ဂ႘တသူရိယဟံသာ | Tagged | Leave a comment