ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္

Share
Posted in Uncategorized | 2 Comments

တိုင္ပဵၠနာဲ

ကဝးဒြက္ တိုင္ပဵၠနာဲ

ဒေယ္ွ – ဆႏၵ

 

၀၁/ မုမန္ေရာ
၀၂/ ANGEL
၀၃/ ကုႝသြဟ္ဆာန္ညိ
၀၄/ ဒှာဲဏံယဝ္ဒွ္ေဗွ္
၀၅/ နက္ဗၜဳိက္
၀၆/ မုလၸဂြိင္
၀၇/ ပ႟ကုႝေဏာင္
၀၈/ နတိၴ
၀၉/ အခိင္ေဗွ္အီမြဲခဏ
၁၀/ O.M.G
၁၁/ လဵကုႝကေဝင္အဲ
၁၂/ တိုင္ပၠဵနာဲ

Share
Posted in ဆႏၵ (Chon Da) | Tagged , , | Leave a comment

ဂၜးတိဒှာဲေဗွ္ႏြံ

ဂၜးတိဒှာဲေဗွ္ႏြံ
ဒေယွ္_ ႐ူပါ ( Rupar )

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္ မာံညီသာ ( ဍဳင္ေသံ )

Share
Posted in ရူပါ(RuPar) | Tagged , | Leave a comment

ကံဟာ

ကံဟာ
ဒေယွ္-မဥ္ဂမၻ႘

ဂလာန္တင္ဂုဏ္

ကဝးဒြက္ ကံဟာ ဏံ မာံည႘သာ ( နူဍဳင္ေသံ ) ပလံင္ဗစိုပ္ကုႝနင္မဒွ္ရ

 

Share
Posted in ဂမှၻဆာန္(GombeChan), မဥ္ဂမၻ႘ | Tagged | Comments Off on ကံဟာ

လ်းဟံသာ (အလန္ ဒုတိယ)

လ်းဟံသာ (အလန္ ဒုတိယ) 

ဒေယ္ွ ဂေကာံ

Share
Posted in Group, Lyeh Hong Sar, ဂေကာံ(GaKoon), လ်းဟံသာ, လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar) | Leave a comment

စရ္ွညိသစၥေကာ

ကဝးဒြက္ စရ္ွညိသစၥေကာ

ဒေယ္ွ လ်းမန္

Share
Posted in လ်းမန္ | Tagged | 1 Comment

လၸငၛဳင္မံင္ညိမိျဇဟာန္ေကာ

 

ကဝးဒြက္ လၸငၛဳင္မံင္ညိမိဇျဇဟာန္ေကာ

ဒေယ္ွ  လ်းမန္

Share
Posted in လ်းမန္ | Tagged , | Leave a comment

လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္

လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္

( ၁ ) လေဝင္ဇာတ္  –  ဂၜံင္ေကၜံလတူဍာန္

( ၂  ) လေဝင္ဇာတ္ –  မှိဟ္ႏြံကုႝအဓိပၸါဲဟုီဂွ္

( ၃ ) လေဝင္ဇာတ္ –  ဒဒိုက္ဆာန္

 

ဟိုတ္နူကုႝ File size ေဇှာ္အာတုဲပတိုန္လတူ Websit ပိုယ္ဏံဟြံဂြံရ ဟိုတ္ဂွ္ရ Link နူကုႝ Google Drive ေတံမြဲကဆံင္ ပၚပရအ္ဏာကုႝသဟာဲတအ္ရ

လေဝင္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ဝြံ သဟာဲ မာံမန္ရတ္ ( ကြာန္ဝါကုန္ ) ပလံင္ဗစိုပ္နင္ကုႝမဒွ္ရ

Share
Posted in ဂၜံင္ေကၜံလတူဍာန္, ဒဒိုက္ဆာန္, မှိဟ္ႏြံကုႝအဓိပၸါဲဟုီဂွ္, လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္ | Tagged | Leave a comment