ဘိုင္မင္မြဲမန္

ကဝးဒြက္ ဘိုင္မင္မြဲမန္
ဒေယ္ွ သာင္ဝဏ္ ေပင္ဇ႘

Share
Posted in သာင္၀ဏ္ (Sai Won), ေပင္ဇ႘ | Leave a comment

ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္

Share
Posted in Uncategorized | 2 Comments

ဂၜဵဗ်ဳ

ဂၜဵဗ်ဳ
ဒေယ္ွ အာကာဟံင္

Share
Posted in အာကာဟံင္ | Leave a comment

ဂၜံင္

ကဝးဒြက္ ဂၜံင္

ဒေယ္ွ ပိယ

Share
Posted in ပိယ(Poeya) | Tagged , , | Leave a comment

ဆာန္ညးဂွ္ေရာ

ဆာန္ညးဂွ္ေရာ

ဒေယ္ွ- သဟာဲ

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္

မာံဝါရတ္ ( ကြာန္ဝါကုန္ )

Share
Posted in သဟာဲ ( Sa Hai ) | Tagged , , | Leave a comment